🔒 วิธีสร้างห้องให้เข้าได้เฉพาะยศที่กำหนด

1.ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเราให้เป็นค่า Advanced ก่อน Tools > Options

2.เลือกหัวข้อ Application จากนั้นติ๊กถูก Advanced permissons system

3.สร้างห้องที่ต้องเราจะจำกัดยศนั้นๆในการเข้า คลิกขวาที่ว่างเลือก Create Channel

4.ตั้งชื่อห้องที่เราต้องการ จากนั้นติ๊ก Permanent เพื่อให้เป็นห้องถาวร

5.ใส่ เลข Regular Needed Powers
Join: 65 (ช่อง Join คือการใส่ Power ให้คนที่จะเข้าห้องนี้ต้องมี Power ถึง 65)
Subscibe: 65 (ช่อง Subscibe คือการใส่ Power ให้คนที่จะมองเห็นคนที่อยู่ในห้องนี้ต้องมี Power ถึง 65)

จากนั้นคลิก OK สร้างห้องเรียบร้อย

6.ต่อไปคือการตั้งยศที่จะให้เข้า/มองเห็นคนห้องนั้นๆ
เลือก Permissions > Server Groups

7.เพื่อความสะดวกในการสร้างยศใหม่
คลิกเลือกยศ Normal คลิกขวาเลือก Copy

8.ตั้งชื่อยศใหม่ในช่อง Target Name:ทดสอบ (ตัวอย่าง)

จากนั้นกด OK

9.คลิกที่ยศใหม่ที่เราจะตั้งค่า Power ในการ Join (เข้าห้อง)
-พิมพ์คำว่า Join ในช่อง Filter:
-ดูที่หัวข้อ Channel Join Power คลิกตั้งเลข Power ตามที่เราตั้งไว้ตอนสร้างห้อง ตัวอย่างคือ 65

10. คลิกที่ยศใหม่ที่เราจะตั้งค่า Power ในการ Subscribe (มองเห็นคนที่อยู่ในห้อง)
-พิมพ์คำว่า Sub ในช่อง Filter:
-ดูที่หัวข้อ Channel Subscibe Power คลิกตั้งตัวเลข Power ตามที่เราตั้งไว้ตอนสร้างห้อง ตัวอย่างคือ 65

กด Close เป็นการสร้างยศเรียบร้อยแล้ว

11.ตัวอย่าง Test จะไม่สามารถมองเห็นคนที่อยู่ในห้องได้ และไม่สามารถกดเข้าห้องนั้นๆได้เลย

12.เราก็ทำการให้ยศกับคนที่เราต้องการให้เขามองเห็นและเข้าห้องได้
-คลิกขวาที่ชื่อคนนั้นๆที่จะให้ยศ
-เลือก Set Server Group
-คลิกยศที่ต้องการตั้ง

13.คนที่มียศก็จะสามารถเข้าร่วมห้องได้แล้ว

Tip & Trick
-ค่าพื้นฐาน Power Join/Subscibe ยศ Server admin อยู่ที่ 75
-ค่าพื้นฐาน Power Join/Subscibe ยศ Normal อยู่ที่ 50
-ค่าพื้นฐาน Power Join/Subscibe ยศ Guest อยู่ที่ 0

หากเราไม่ต้องการให้ยศ Guest เข้าห้องไหนควรใส่ค่า Power Join/Subscibe ไว้ 1++

Was this article helpful?

Related Articles